GUARANA – dar bohů

[:cs]Rostlina, ze které se guarana získává, se nazývá Paullinia cupana (Paulinie opojná). Tento dřevnatý popínavý keř se vyskytuje v Brazílii a Venezuele. Plodem jsou sytě červené tobolky s černým zrnem, které je obaleno bílou dužinou. Svým vzhledem tak plod připomíná oko.

Indiánská legenda vypráví o „božském dítěti“, které bylo zabito hadem a jeho oči daly vzniknout tomuto keři.  Guarana byla indiány považována za dar bohů a používali ji k povzbuzení, zvýšení výkonnosti a potlačení hladu. Ze semen připravovali léčivou pastu či povzbuzující nápoj podobný kávě nebo čaji. Jezuitští misionáři v 17. století zaznamenali, že díky guaraně mají indiáni „tolik energie, že mohou jít jeden den lovit a skončit až následující, aniž by pocítili hlad.“ Díky vysokému obsahu tříslovin využívají indiáni guaranu také proti průjmu a úplavici.

Hlavní účinnou složkou guarany je kofein. Toho obsahuje guarana asi 4x více než káva, ale na rozdíl od kávy se kofein z guarany uvolňuje postupněji (většinou po dobu šesti až osmi hodin) – tím zajistí dlouhodobější povzbuzení a dodání energie.

Guarana dále obsahuje guaranin a další účinné látky, jako jsou teobromin a teofillin (ty najdeme také v kávě a čaji). Dohromady s kofeinem tak tyto složky stimulují centrální nervový systém, čímž dochází k odstranění psychické a fyzické únavy, ke zlepšení mentálních funkcí, zvýšení výkonu organismu, chuti do cvičení a zlepšení sportovního výkonu.

Guarana je také zdrojem vitamínu C, vitamínů skupiny B a některých minerálů.

Nejčastější využití tedy guarana najde při únavě organismu. Dodá energii a napomůže celkové regeneraci a revitalizaci organismu. Je vhodná při nervovém vypětí, depresích a můžeme ji použít také během rekonvalescence a po dlouhodobých nemocech. Guarana působí jako antioxidant a analgetikum, podporuje mozkovou, srdeční a cévní činnost. Zlepšuje paměť a schopnost soustředění.

Díky všem svým pozitivním účinkům je guarana oblíbená především u studentů, manažerů a řidičů.

 

Věděli jste, že guarana je vhodná také při redukčních dietách, protože snižuje chuť k jídlu a zvyšuje rychlost metabolismu?

 

zdroje:

https://www.celostnimedicina.cz/jak-prekonat-unavu-zdraveji-s-guaranou.htm

https://www.celostnimedicina.cz/guarana-matecna-rostlina-paulinia-cupan-paulinie-opojna.htm

https://cs.wikipedia.org/wiki/Paulinie_n%C3%A1pojn%C3%A1

http://guarana-stimulant.cz/o-guarane.html

http://www.energiezivota.com/energie-zivota/447-guarana–neprekonatelny-prirodni-stimulant[:en]The plant from which the guarana is obtained is called Paullinia cupana (Paulinie intoxicant). This woody climbing shrub is found in Brazil and Venezuela. The fruit is a deep red capsule with black grains wrapped in white flesh. The look of her flesh reminds her eye.

The Indian legend tells of a „divine child“ who was killed by a snake and his eyes gave rise to this bush. Guarana was considered by the Indians to be a gift to the gods and used to encourage, improve performance, and suppress hunger. From the seeds, they prepared a medicinal paste or a stimulating drink similar to coffee or tea. Jesuit missionaries in the 17th century noted that because of the Guarani the Indians had „so much energy that they could go hunting one day and end up following without feeling hungry.“ Thanks to the high content of tannins, the guararians also use guarana against diarrhea and dysentery.

The main effective ingredient of guarana is caffeine. It contains a guarana about 4 times more than coffee, but unlike coffee, caffeine from guarana is released more gradually (usually for six to eight hours) – thus providing longer-lasting encouragement and energy delivery.

Guarana also contains guaranin and other active substances such as theobromine and theophylline (also found in coffee and tea). Together with caffeine, these components stimulate the central nervous system, eliminating mental and physical fatigue, improving mental functions, increasing body performance, training and improving sports performance.

Guarana is also a source of vitamin C, B vitamins and some minerals.

The most frequent use of guarana is found in the fatigue of the organism. It delivers energy and helps the overall regeneration and revitalization of the organism. It is suitable for nervous tension, depression and can also be used during convalescence and long-term illness. Guarana acts as an antioxidant and analgesic, supports brain, cardiac and vascular activity. Improves memory and concentration.

Thanks to all its positive effects, guarana is especially popular with students, managers and drivers.

Did you know that guarana is also suitable for reducing diets because it reduces appetite and increases metabolic rate?

resources:

https://www.celostnimedicina.cz/jak-prekonat-unavu-zdraveji-s-guaranou.htm

https://www.celostnimedicina.cz/guarana-matecna-rostlina-paulinia-cupan-paulinie-opojna.htm

https://cs.wikipedia.org/wiki/Paulinie_n%C3%A1pojn%C3%A1

http://guarana-stimulant.cz/o-guarane.html

http://www.energiezivota.com/energie-zivota/447-guarana–noble-prirodni-stimulant[:]

0