Kola pravá

[:cs]KOLA PRAVÁ (Kolovník zašpičatělý)

Kolovník zašpičatělý je 15 – 20 metrů vysoký strom, který roste převážně v západní Africe. Je pěstován pro vysoce ceněná kolová semena. Afričtí domorodci žvýkají tato semena pro stimulaci organismu a podle některých zdrojů také k zahnání žízně. Kolovník je v Africe považován za posvátný strom, plody se používají k uctění návštěvy i jako dekorace.

Mezi účinné látky koly patří alkaloidy kofein (kola obsahuje asi 2-3% kofeinu), theobromin a theofyllin. Dále jsou to třísloviny, silice a škrob.

Díky obsaženému kofeinu působí semena kolovníku jako stimulant centrální nervové soustavy, oddalují pocit únavy, prospívají naší mysli. Mají pozitivní vliv na naši paměť, působí proti stresu a migrénám. Užívání plodů pomáhá při duševních potížích, jako jsou deprese, úzkosti nebo frustrace. Theobromin působí jako kardiostimulant – stimuluje srdeční činnost a celkově ji urychluje. Třísloviny mají antiparazitární účinek, tlumí průjem a pomáhají při střevních potížích.

Tradiční africká medicína doporučuje plody kolovníku k tlumení žízně, hladu a bolesti. Kolovník se používal k navrácení ztracené vitality, chutě do života, při únavě jakéhokoli charakteru a také jako afrodiziakum.

Kolovník sehrál důležitou roli při vzniku kolového nápoje, který je populární dodnes. Roku 1865 přišel americký farmakolog John Pemberton s lékem, který měl pomoci od bolesti. Jednalo se o nápoj obsahující víno, kolovník, koku, cukr a další suroviny. Když byla ve dvacátém století zavedena prohibice a používání koky bylo zakázáno, musela se receptura nápoje změnit a vznikla Coca-cola, jak ji známe dnes.

Věděli jste, že kolová semena jsou stále v některých částech Afriky používána jako platidlo?

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kolovn%C3%ADk_za%C5%A1pi%C4%8Dat%C4%9Bl%C3%BD

https://www.salviaparadise.cz/herbar-rostlin-kolovy-orech-cola-acuminata-c-736_861.html

https://botanic.cz/herbar/cola-acuminata[:en]WHEELS RIGHT (Colored Acorn)

Colored acorn is a 15-20 meter tall tree that grows predominantly in West Africa. It is grown for highly valued wheat seeds. African natives chew these seeds to stimulate the body and, to some sources, also to extinguish thirst. Kolovník is considered a sacred tree in Africa, the fruits are used to honor the visit as well as the decoration.

Active substances include alkaloids caffeine (rounds containing about 2-3% caffeine), theobromine and theophylline. Further, they are tannins, essential oils and starch.

Thanks to the caffeine contained, the seeds of the roundabout act as a stimulator of the central nervous system, delaying the feeling of fatigue, benefiting our mind. They have a positive effect on our memory, they work against stress and migraines. Fruit use helps with mental problems such as depression, anxiety or frustration. Theobromine acts as a cardiostimulant – it stimulates cardiac activity and accelerates it overall. Triphosphates have anti-parasitic effects, dampen diarrhea and help with bowel problems.

Traditional African medicine recommends the fruit of a lobster to dampen thirst, hunger and pain. Kolovnik has been used to restore lost vitality, a taste for life, a fatigue of any character, and also an aphrodisiac.

Kolovník played an important role in the production of a wheeled drink, which is popular today. In 1865, American pharmacologist John Pemberton came up with a painkiller. It was a drink containing wine, kolovnik, koku, sugar and other raw materials. When prohibition was introduced in the twentieth century, and the use of coca was forbidden, the beverage formula had to change and Coca-Cola emerged as we know it today.

Did you know that wheat seeds are still used as a payment in some parts of Africa?

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kolovn%C3%ADk_za%C5%A1pi%C4%8Dat%C4%9Bl%C3%B3%BD

https://www.salviaparadise.cz/herbar-rostlin-kolovy-orech-cola-acuminata-c-736_861.html

https://botanic.cz/herbar/cola-acuminata[:]

0