ŽENŠEN – všelék i afrodiziakum

[:cs]Ženšen pravý (panax ginseng; všehoj ženšenový) je léčivá bylina, přirozeně se vyskytující v Číně, Koreji a ve východním Rusku. Mezi jeho druhy patří korejský ženšen a čínský ženšen.

Asi nejznámější a nejvíce využívanou částí této byliny je rozvětvený kořen, který svým tvarem připomíná lidské tělo. Není tedy divu, že čínské„rén-shēn“, od něhož je název ženšen odvozen, můžeme vyložit jako „člověčí kořen“ nebo i „síla země v podobě člověka.“

V oblasti východní Asie je ženšen známý už přes 5 000 let. První zmínky o ženšenu se vyskytují v čínské knize o bylinách již v 1. století před naším letopočtem. „Ženšen posiluje 5 životně důležitých orgánů: játra, srdce, slezinu, plíce a ledviny, protože harmonizuje energii Yin a Yang. Posiluje energii a krev. Ženšen zklidňuje ducha a zahání strach. Je to mocné sedativum vědomí. Jeho dlouhodobé užívání posiluje organismus a prodlužuje trvání života,“ napsal císařský lékař Li Shi Chen. Díky až mytickým účinkům této léčivé drogy bylo její pěstování a sklizeň zpočátku pouze výsadou panovníka.

Do Evropy se ženšen dostal společně s Marcem Polem ve 13. století a také tady byl po dlouhá léta dostupný pouze šlechtě

Ženšen působí na lidský organismus velmi komplexně. Obsahuje celou řadu účinných látek, mezi ty nejvýznačnější patří saponiny, antioxidanty, polysacharidy, aminokyselin, vitamíny, minerální látky a peptidy. Bylina se řadí mezi adaptogeny, tedy léčivé rostliny, které zvyšují odolnost organismu proti fyzickému i psychickému přetížení. Výsledky vědeckých studií prokázaly působení na oběhový systém, na centrální nervovou soustavu, na soustavu žláz s vnitřní sekrecí nebo imunitní systém.

Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje ženšen jako „profylaktický a regenerační prostředek pro zvýšení duševní a tělesné kapacity v případech slabosti, vyčerpání, únavy a ztráty koncentrace a při rekonvalescenci.“ Také probíhají studie zaměřující se na účinky ženšenu během léčby diabetu.

Ženšen stimuluje činnost nervového a hormonálního systému, zlepšuje látkovou výměnu i hojení ran. Má antibakteriální schopnosti, pomáhá při ateroskleróze, zánětech, nespavosti. Pozitivně také reguluje hladinu krevního cukru a krevní tlak.

Dále zlepšuje činnost mozku, posiluje paměť a zbystřuje smysly, pomáhá odstranit únavu a má antistresový účinek.

Ženšen se mimo jiné využívá také jako afrodiziakum – zvyšuje hladinu testosteronu, vyrovnává hormonální aktivitu, má velmi příznivý vliv na erekci a neplodnost.

Věděli jste, že v Jižní Koreji působí od roku 1975 společnost The Korean Society of Ginseng, podporující výzkum ženšenu?

 

 

 

 

zdroje:

http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js2200e/19.html

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDen%C5%A1en_prav%C3%BD

http://www.bylinkyprovsechny.cz/byliny-kere-stromy/byliny/244-zensen-pravy-ucinky-na-zdravi-pouziti-uzivani-vyuziti-co-leci

https://www.celostnimedicina.cz/zensen-tisicilety-zazrak-cinskych-cisaru.htm

https://korejsky-zensen.cz/o-zensenu/historie-korejskeho-zensenu/

 [:en]Panax ginseng is a medicinal herb naturally occurring in China, Korea, and Eastern Russia. His species include Korean ginseng and Chinese ginseng.

Perhaps the most well-known and most used part of this herb is the branched root, which reminds its shape of the human body. It is no wonder, therefore, that the Chinese rén-shēn, from which the name of ginseng is derived, can be interpreted as the „human root“ or „the power of the earth in the form of man.“

In the East Asia region, ginseng has been known for over 5,000 years. The first mention of ginseng is found in the Chinese herb book already in the first century BC. „Ginseng strengthens 5 vital organs: liver, heart, spleen, lungs and kidneys, because it harmonizes the energy of Yin and Yang. It strengthens energy and blood. Ginseng calms the spirit and exudes fear. It is a powerful sedative of consciousness. Its long-term use strengthens the organism and prolongs life’s duration, „wrote Emperor Li Shi Chen. Thanks to the mythical effects of this drug, its cultivation and harvesting was at first only the privilege of the sovereign.

In Europe, ginseng came together with Marc Pole in the 13th century, and here for many years he was only available to nobility

Ginseng acts very complexly on the human organism. It contains a wide range of active substances, among which the most important are saponins, antioxidants, polysaccharides, amino acids, vitamins, minerals and peptides. Herb belongs among the adaptogens, healing plants, which increase the resistance of the organism against physical and psychological overload. The results of scientific studies have shown an effect on the circulatory system, the central nervous system, the internal gland, or the immune system.

The World Health Organization (WHO) recommends ginseng as a „prophylactic and regenerative means of increasing mental and physical capacity in cases of weakness, exhaustion, fatigue and loss of concentration and in convalescence.“ Studies on ginseng’s effects during diabetes treatment are also under way.

Ginseng stimulates the activity of the nervous and hormonal system, improves metabolism and wound healing. It has antibacterial capabilities, helps in atherosclerosis, inflammation, insomnia. It also positively regulates blood sugar levels and blood pressure.

It further improves brain activity, strengthens memory and stimulates the senses, helps to eliminate fatigue and has an anti-stress effect.

Ginseng is also used as an aphrodisiac – it increases testosterone levels, balances hormonal activity, has a very beneficial effect on erection and infertility.

Did you know that the Korean Society of Ginseng has been working in South Korea since 1975 to promote ginseng research?

resources:

http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js2200e/19.html

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDen%C5%A1en_prav%C3%BD

http://www.bylinkyprovsechny.cz/by-slovakia/by-slovakia/244-zensen-pravy-ucinky-na-zdravi-pouziti-uzivani-vyuziti-co-leci

https://www.celostnimedicina.cz/zensen-tisicilety-zazrak-cinskych-cisaru.htm

https://korejsky-zensen.cz/o-zensenu/historie-korejskeho-zensenu/[:]

0